Nadační fond Josefa Hycla

Pomůžeme vám!

Zvyšujeme dostupnost lékařské péče pro seniory

Účelem Nadačního fondu je podpora a zajištění preventivní zdravotní péče. 

Zaměřujeme se na seniory, pro které je obtížně dostupná specializovaná ambulantní péče. Zajišťujeme rezervaci časů u ambulantních specialistů z vybraných pracovišť a zároveň skupinovou dopravu za zdravotní péčí. Odstraňujeme tak bariéru vzniklou problémem s dopravní obslužností seniorů při cestách za specializovanou zdravotní péčí mimo jejich bydliště. 

Nadační fond Josefa Hycla klade důraz zejména na kvalitu poskytované zdravotní péče a spolupracuje pouze s prověřenými lékařskými pracovišti.

V současné době se zaměřujeme na oční péči, protože dobrý zrak je pro seniory zásadním předpokladem kvalitního života a soběstačnosti. 

Řada seniorů nechodí na pravidelné oční prohlídky, což může vést k zanedbání závažných očních onemocnění jako je věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD), diabetická retinopatie, zelený zákal, šedý zákal a další oční onemocnění. U většiny těchto onemocnění je včasná diagnostika klíčovým předpokladem pro úspěšnou léčbu. Proto je důležité chodit na preventivní oční vyšetření alespoň jednou ročně.

MUDr. Josef Hycl, CSc.

(1961 - 2011)
Inovátor, školitel a pedagog
Přední český oční mikrochirurg, nestor implantační refrakční chirurgie v České republice.

V praxi se MUDr. Hycl věnoval mikrochirurgické léčbě šedého zákalu, léčbě dioptrických vad laserovými i nitroočními metodami, chirurgické léčbě zeleného zákalu a rohovkových onemocnění. Celkem provedl více než 20 tisíc očních operací.


Slova zakladatelů

Nadačního fondu Josefa Hycla

MUDr. Helena Hyclová

Nadace jsou zakládány proto, aby podpořily dobrou věc. Dobrou věcí je starat se o budoucnost, o ovlivnění událostí, které mohou, ale také nemusí nastat.

Můj manžel věnoval celý svůj profesní život očního chirurga především nápravě toho, co již nastalo: léčení očních chorob. Oba jsme jako lékaři však vždy vnímali, že předcházet nemoci, pokud to lze, má přínos mnohem větší.

Denně se setkávám s tím, že pokud by některé věci šly ovlivnit zpětně, nestal by se ze zdravého člověka pacient. Starost o prevenci nemocí je smyslem této nadace.

Bc. Petr Kocian, MHA

Nadační fond zakládáme za účelem rozvoje odkazu skvělé práce MUDr. Josefa Hycla.

Jako zakladatelé usilujeme o podchycení dvou aspektů ze života tohoto očního lékaře:

Prvním je oftalmologie jako jeho základní životní náplň. Tím druhým je nádorové onemocnění, které ukončilo předčasně jeho život. A právě zlepšením preventivní péče chceme pomáhat předejít závažným onemocněním.

Věříme, že svou činností přispěje Nadační fond Josefa Hycla ke zlepšení života mnoha pacientů přesně v tom duchu, jak by si to MUDr. Hycl přál.